Trang chủ » Công tác phổ biến PL » Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 2020
 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 2020
Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 07:09

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________

Số: 1119/KH-ĐHAG

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
__________________

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế; Công văn số 1786/ĐHQG-TTPC ngày 29/9/2020 của Đại học Quốc gia TP. HCM hướng dẫn công tác thanh tra, công tác pháp chế năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 1269/HĐPH ngày 08/10/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trường Đại học An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trong nhà trường như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon