Trang chủ » Công tác pháp chế
 
Hướng dẫn năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 08:02

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 3825/BGDĐT-PC

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021Kính gửi:  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm             

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với đại dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2012-2013
Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 17:20

Số tư liệu: 7735/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 14 tháng 11 năm 2012
Tệp đính kèm: download


Kính gửi:- Các trường đại học, học viện;

- Các trường đại học, trường cao đẳng;

    Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2012-2013. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn công tác pháp chế năm 2012-2013
Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 07:51BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 5870 / BGDĐT-PC


V/v hướng dẫn nhiệm vụ

năm học 2012-213 về công tác pháp chế

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012
Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo

 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ – CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2012-2013 như sau:

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế
Thứ bảy, 15 Tháng 10 2011 02:02

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012;

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm... Xem chi tiết

 


Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon