Trang chủ » Công tác pháp chế » Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2012-2013
 
Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2012-2013
Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 17:20

Số tư liệu: 7735/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 14 tháng 11 năm 2012
Tệp đính kèm: download


Kính gửi:- Các trường đại học, học viện;

- Các trường đại học, trường cao đẳng;

    Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2012-2013. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:


1. Về nội dung công khai.

       a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20. Ghi chi tiết  mỗi ngành học theo một biểu mẫu.

          Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2011 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

          Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).

       b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

          Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo biểu mẫu 22.

          Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo biểu mẫu 23.

       c) Công khai tài chính:

Công khai tài chính theo biểu mẫu 24. Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

(Các mẫu biểu công khai xem phụ lục gửi đính kèm công văn)

2. Về hình thức công khai.

    Các trường thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử (website) của trường và công khai tại trường. Lưu ý các trường cập nhật thông tin mới của năm học 2012-2013.

3. Về báo cáo công khai gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Đề nghị các trường gửi thông tin công khai theo mẫu Biểu tổng hợp gửi kèm theo công văn này (không gửi toàn bộ nội dung thực hiện công khai của trường) về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội, và gửi file mềm về địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Thời hạn gửi trước ngày 30/11/2012. Điện thoại liên hệ: (04) 38694075./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ trưởng (để b/c)

- Lưu VT, Vụ KHTC

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Bùi Văn Ga


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon