Trang chủ » Công tác pháp chế » Hướng dẫn năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
 
Hướng dẫn năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 08:02

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 3825/BGDĐT-PC

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021Kính gửi:  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm             

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với đại dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon