Trang chủ » Công tác tiếp dân » Nội quy tiếp công dân
 
Nội quy tiếp công dân
Thứ hai, 13 Tháng 4 2009 08:44


Căn cứ Quyết định số: 47/2007/QĐ-BG ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về  giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;
Nhằm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui định của pháp luật; nhà trường thành lập bộ phận tiếp công dân thuộc Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;NỘI QUI TIẾP CÔNG DÂN


Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 13/11/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo được ban hành năm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo được ban hành năm 2005;
Căn cứ Quyết định số: 47/2007/QĐ-BG ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về  giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;
Nhằm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui định của pháp luật; nhà trường thành lập bộ phận tiếp công dân thuộc Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;


Cán bộ tiếp công dân và Công dân đến khiếu nại, tố cáo cần thực hiện nghiêm chỉnh những qui định sau: 
I.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Thời gian: vào ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần;

- Buổi sáng: từ 7giờ 30 phút đến 11giờ;
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ;

Địa điểm: văn phòng bộ phận tiếp công dân tại Phòng Thanh tra Pháp chế, trường Đại học An Giang.

II. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
1. Được quyền hoặc thông qua đại diện hợp pháp để gởi đơn hoặc trình bày việc khiếu nại, tố cáo với trường Đại học An Giang.

2. Được quyền nhận quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi việc khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác những nội dung khiếu nại, tố cáo và phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đã cung cấp.

4. Phải tôn trọng nội qui làm việc của cơ quan  và cán bộ tiếp dân, không làm mất trật tự nơi công cộng.

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN
1. Được quyền yêu cầu người khiếu nại, tố cáo xuất trình giấy chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ có liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo.

2. Được quyền lập biên bản đối với những ai có hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo; từ chối tiếp những người cố ý vi phạm nội qui tiếp công dân và báo cáo Giám hiệu giải quyết .

3. Phải ăn mặc lịch sự và mang bảng tên khi tiếp công dân; luôn luôn có thái độ ôn hòa, nhã nhặn, nghiêm túc, không được gây trở ngại cho việc khiếu nại tố cáo của công dân.

4. Phải lắng nghe và ghi chép đầy đủ yêu cầu chính đáng của công dân vào Sổ tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, hồ sơ và tổng hợp báo cáo kịp thời cho Giám hiệu giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Đối với những việc không thuộc thẩm quyền của Giám hiệu phải hướng dẫn cho công dân đến cơ quan, cá nhân đúng thẩm quyền và có trách nhiệm giải quyết.

6.  Phải giữ bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của công dân.

IV. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA GIÁM HIỆU
Vào ngày thứ Tư của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng./. 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon