Trang chủ » Giới thiệu
 
Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 07:50

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

____

Số: 652/HĐPH

V/v phát động cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2018
Kính gửi:

                - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                - Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình An Giang

                - Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh

Thực hiện kết hoạch số 79/KH-HĐPH ngày 04/06/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (Hội đồng) về việc tổ chức Cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tình An Giang, Hội đồng đề nghị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh tổ chức thực hiện:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon