Trang chủ » Kế hoạch công tác
 
Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 06:58

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 4499/BGDĐT-GDĐH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021Kính gửi: - Các đại học, học viện, trường đại học;

- Các trường cao đẳng sư phạm.             

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới GDĐH và tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: vừa đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các  nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với đại dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo và Kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Thông báo số 925/TB-BGDĐT nga2t 15/9/2021, Bộ GDĐT đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 150A/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ mẫu hướng dẫn lập Kế hoạch thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dựa theo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 4904/BGDĐT-TTr ngày  10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015 đối với các sở giáo dục và đào tạo (có liên quan thanh tra các hoạt động giáo dục đại học theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục);

Căn cứ Luật Tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

Đọc thêm...
 

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 150B/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về công tác pháp chế năm học 2015 - 2016

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Công văn số 3450/BGDĐT-PC ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập tổ chức làm công tác pháp chế; Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

Đọc thêm...
 
Kế hoạch về công tác pháp chế năm học 2014 - 2015

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 153/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2014


KẾ HOẠCH

Về công tác pháp chế năm học 2014 - 2015

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Công văn số 3450/BGDĐT-PC ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập tổ chức làm công tác pháp chế; Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

I.MỤC ĐÍCH

Công tác pháp chế nhằm bảo đảm cho nhà trường tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế; thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, sinh viên trong Trường (tập trung một số văn bản luật: Luật giáo dục đại học, Luật viên chức, Luật lao động, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật phòng chống lãng phí và thực hành tiết kiệm và các Nghị định, Thông tư liên quan hoạt động của nhà trường; thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV, mại dâm ...);

Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường; tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra các văn bản hành chính được ban hành trong nhà trường đúng quy định pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị; của viên chức, nhân viên và người học.

Đọc thêm...
 
Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014 - 2015


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 145/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2014


KẾ HOẠCH

Về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014 - 2015

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ mẫu hướng dẫn lập Kế hoạch thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dựa theo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 4904/BGDĐT-TTr ngày  10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015 đối với các sở giáo dục và đào tạo (có liên quan thanh tra các hoạt động giáo dục đại học theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục);

Căn cứ Luật Tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

I.MỤC ĐÍCH

Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát huy nhân tố tích cực, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đề xuất phương án xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hoặc chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản hành chính của nhà trường;

Thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời đánh giá việc chấp hành quy chế đào tạo, quy định quản lý các hoạt động trong Trường nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong nhà trường.

Kiện toàn tổ chức thanh tra, thực hiện chức năng nhiệm vụ thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật về thanh tra.

Đọc thêm...
 


Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon