Trang chủ » Kế hoạch công tác » Kế hoạch về công tác pháp chế năm học 2015-2016
 

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 150B/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về công tác pháp chế năm học 2015 - 2016

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Công văn số 3450/BGDĐT-PC ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập tổ chức làm công tác pháp chế; Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

I.MỤC ĐÍCH

Công tác pháp chế nhằm bảo đảm cho nhà trường tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế; thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, sinh viên trong Trường (tập trung một số văn bản luật: Luật giáo dục đại học, Luật viên chức, Luật lao động, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật phòng chống lãng phí và thực hành tiết kiệm và các Nghị định, Thông tư liên quan hoạt động của nhà trường; thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV, mại dâm ...);

Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường; tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra các văn bản hành chính được ban hành trong nhà trường đúng quy định pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị; của viên chức, nhân viên và người học.

II.NỘI DUNG

STT

Nội dung công tác

 

Thời gian

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Lãnh đạo
1.1. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của HĐPHPBGDPL tỉnh, Bộ GDĐT cho GV, SV trong Trường và giám sát, kiểm tra việc giảng dạy các môn học PL cho SV, HS Theo điều kiện học tập, giảng dạy của SV, GV mà bố trí thời gian thích hợp

P.TTPC

+ P. CTSV

+ P. TCCT  
Các đơn vị trong Trường P. Hiệu trưởng
1.2 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 đưa nội sung PCTN vào giảng dạy tại các CSGDĐT Giờ giàng học phần Đường lối của ĐCSVN K.LLCT + P.TTPC + P.CTSV Các đơn vị trong Trường P. Hiệu trưởng
1.3 Tổ chức hoạt động Ngày pháp luật cho GV, SV trong Trường (09/11) Hàng tháng tại các đơn vị + ngày 09/11 P.TTPC Trưởng đơn vị P. Hiệu trưởng
2 Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; giám sát, rà soát việc ban hành văn bản hành chính  trong nhà trường Theo yêu cầu cơ quan cấp trên và công tác của  nhà trường P. TTPC P. HCTH + Các đơn vị trong Trường P. Hiệu trưởng
3 Tổ chức thực hiện Tủ sách pháp luật, trang web về phổ biến, giáo dục pháp luật Bổ sung sách, tạp chí, tài liệu hàng tháng, cập nhật thông tin trên website P.TTPC + Thư viện Các đơn vị trong Trường P. Hiệu trưởng
4 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa PBGDPL (như thi tìm hiểu PL, câu lạc bộ PL cho SV, GV tham gia) Theo yêu cầu công tác P.TTPC + P. CTSV Các đơn vị trong Trường P. Hiệu trưởng

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch trên, Phòng Thanh tra Pháp chế có trách nhiệm chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng Kế hoạch công tác cụ thể cho từng đợt (công tác pháp chế, thực hiện hoạt động Ngày pháp luật và các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật) đối với từng nội dung (gồm thành phần nhân sự, nội dung chi tiết, thời gian thực hiện, dự trù kinh phí, sự phân công và phối hợp tổ chức thực hiện) trình Ban Giám hiệu duyệt, tiến hành tổ chức thực hiện và báo cáo Hiệu trưởng sau khi kết thúc công việc.

Phòng Thanh tra Pháp chế tham dự đầy đủ các đợt hội nghị, tập huấn về công tác pháp chế, về tuyên truyền phổ biến pháp luật do Bộ GD&ĐT và các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên tổ chức.

Phòng Thanh tra Pháp chế có trách nhiệm soạn thảo, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong thực hiện các văn bản báo cáo công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật (định kỳ và đột xuất theo quy định) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

Yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với các đơn vị chủ trì; hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động của công tác pháp chế, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường đảm bảo đúng pháp luật; chấp hành đúng quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt hiệu lực, hiệu quả./.

Nơi nhận

- Vụ pháp chế, Bộ GD&ĐT (kính báo cáo);

- HĐPHPBGDPL tỉnh An Giang (kính báo cáo);

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các đơn vị trong trường (để phối hợp, thực hiện);

- Lưu: HCTH, TTPC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký, đóng dấu)


Nguyễn Thanh Hải


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon