Trang chủ » Kế hoạch công tác » Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016
 


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 150A/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ mẫu hướng dẫn lập Kế hoạch thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dựa theo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 4904/BGDĐT-TTr ngày  10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015 đối với các sở giáo dục và đào tạo (có liên quan thanh tra các hoạt động giáo dục đại học theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục);

Căn cứ Luật Tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

I.MỤC ĐÍCH

Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát huy nhân tố tích cực, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đề xuất phương án xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hoặc chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản hành chính của nhà trường;

Thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời đánh giá việc chấp hành quy chế đào tạo, quy định quản lý các hoạt động trong Trường nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong nhà trường.

Kiện toàn tổ chức thanh tra, thực hiện chức năng nhiệm vụ thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật về thanh tra.

II.NỘI DUNG

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, công tác tuyển sinh, đào tạo và chính sách, pháp luật có liên quan các mặt hoạt động của nhà trường.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đặc biệt là trong các kỳ thi.


STT

Nội dung công tác

thanh tra, kiểm tra

(TT,KT)

Thời gian

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Lãnh đạo

1. Thanh tra công tác quản lý

1.1 TT thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục, việc ban hành các văn bản quy phạm nội bộ, ứng dụng tin học trong quản lý, công tác quản lý chất lượng và thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT Tháng 01/2016 và tháng 5/2016 P.TTPC + P.TCCT P.Đào tạo+ P.KT&KĐCL+ các Khoa, Bộ môn +Trường PTTHSP+Ban TTND Hiệu trưởng
1.2 TT việc thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường Theo Chỉ đạo của Hiệu trưởng

P. TTPC + P Tài vụ+Ban TTND (thành lập Đoàn Thanh tra)

Các đơn vị trong Trường Hiệu trưởng
1.3 TT việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo Tháng 12/2016 P. TTPC + P. TCCT+ Ban TTND Khoa LLCT + Công đoàn Trường + các Khoa, bộ môn, trường PTTHSP Hiệu trưởng
1.4 Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định giờ giấc làm việc trong Trường Các tháng P. TTPC + P. TCCT+ Ban TTND Các đơn vị Hiệu trưởng
2. Thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo

2.1

TT công tác tuyển sinh, đào tạo đại học, cao đẳng các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông và văn bằng 2 Theo KH tuyển sinh của Trường P.TTPC P.Đào tạo + P. KT&KĐCL Hiệu trưởng
2.2 TT công tác tổ chức kiểm tra chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và các văn bằng, chứng chỉ khác theo quy định TT theo từng đợt kiểm tra cấp chứng chỉ P. TTPC (thành lập Đoàn thanh tra) Các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và đơn vị có cấp văn bằng chứng chỉ khác P. Hiệu  trưởng
2.3 TT hoạt động liên kết đào tạo trong nước và liên kết đào tạo với nước ngoài (nếu có) Cuối mỗi học kỳ P. TTPC (thành lập Đoàn thanh tra) P.Đào tạo P. Hiệu trưởng
2.4 TT việc đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giảng dạy, chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo của từng ngành (công tác chuyên môn) Cuối mỗi học kỳ P. TTPC + P.TCCT + P.Đào tạo Các Khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu + Trường PTTHSP Hiệu trưởng
2.5 TT việc tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, kiểm tra giữa kỳ, thi học phần, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp Theo KH KT, thi học kỳ, thi tốt nghiệp P.TTPC+P.KT&KĐCL+P.Đào tạo Các Khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu + Trường PTTHSP Hiệu trưởng
2.6 TT việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo địa chỉ sử dụng Cuối năm học P. TTPC (thành lập Đoàn TT) P. Công tác SV+P. Đào tạo P. Hiệu trưởng
2.7 TT việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định (Tin học, Ngọai ngữ, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng các hệ đào tạo) trong Trường Vào cuối mỗi học kỳ P. TTPC + P. Đào tạo Các Trung tam Tin học và Ngoại ngữ, TT khác + P.KT&KĐCL + P.Đào tạo P. Hiệu trưởng

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Phòng Thanh tra Pháp chế thực hiện nhiệm vụ Bộ phận tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân của nhà trường, quản lý hồ sơ theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp các đơn vị liên quan (Phòng Tổ chức Chính trị, Ban Thanh tra nhân dân) tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phạm vi thẩm quyền.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch trên, Phòng Thanh tra Pháp chế có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng Kế hoạch công tác cụ thể cho từng đợt thanh tra theo từng nội dung (gồm thành phần nhân sự, nội dung chi tiết, thời gian thực hiện, dự trù kinh phí, sự phân công và phối hợp tổ chức thực hiện) trình Ban Giám hiệu duyệt, tiến hành tổ chức thực hiện và báo cáo cho Hiệu trưởng sau khi kết thúc công việc.

Phòng Thanh tra Pháp chế có trách nhiệm tham dự đầy đủ các đợt hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra do Bộ GD&ĐT và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên tổ chức. Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa Phòng Thanh tra Pháp chế với Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật trình Ban Giám hiệu phê duyệt và thực hiện.

Phòng Thanh tra Pháp chế có trách nhiệm soạn thảo, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong thực hiện các văn bản báo cáo công tác thanh tra (định kỳ và đột xuất theo quy định) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với các đơn vị chủ trì; hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động của công tác thanh tra, kiểm tra của nhà trường đảm bảo đúng pháp luật về thanh tra; chấp hành đúng quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt hiệu lực, hiệu quả./.


Nơi nhận

- Thanh tra Bộ GD&ĐT (kính báo cáo);

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các đơn vị trong Trường (thực hiện);

- Ban thanh tra nhân dân

- Lưu: HCTH, TTPC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký, đóng dấu)


Nguyễn Thanh Hải


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon