Trang chủ » Kế hoạch
 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 06:39

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 44/KH-ĐHAG

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
__________________

Thực hiện Công văn số: 1901/ĐHQG-TTPC ngày 22/10/2019 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 và Kế hoạch số 204/CĐ-ĐHQG ngày 10/10/2019 của Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hố Chí Minh về tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam";

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch tổ chức hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày Pháp luật"
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 03:33

Tệp đính kèm:


LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐHQG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
__________________ ________________________________

Số: 204/ CĐ-ĐHQG

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI "CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

Ban Thanh tra Pháp chế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-Tp.HCM).

- Đường link: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem  

- Thời gian thi:

+ 00g00 ngày 21/10/2019 đến 24g00 ngày 22/10/2019: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Viện Môi trường và Tài nguyên.

+ 00g00 ngày 23/10/2019 đến 24g00 ngày 24/10/2019 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học An Giang.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Nội dung đang được cập nhật...

 


Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon