Trang chủ » Kế hoạch » Kế hoạch tổ chức hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày Pháp luật"
 
Kế hoạch tổ chức hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày Pháp luật"
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 03:33

Tệp đính kèm:


LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐHQG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
__________________ ________________________________

Số: 204/ CĐ-ĐHQG

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI "CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

Ban Thanh tra Pháp chế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-Tp.HCM).

- Đường link: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem  

- Thời gian thi:

+ 00g00 ngày 21/10/2019 đến 24g00 ngày 22/10/2019: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Viện Môi trường và Tài nguyên.

+ 00g00 ngày 23/10/2019 đến 24g00 ngày 24/10/2019 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học An Giang.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon