Trang chủ » Kế hoạch » Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 06:39

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 44/KH-ĐHAG

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
__________________

Thực hiện Công văn số: 1901/ĐHQG-TTPC ngày 22/10/2019 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 và Kế hoạch số 204/CĐ-ĐHQG ngày 10/10/2019 của Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hố Chí Minh về tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam";

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon