Trang chủ » PL PC Tham nhũng » Nghị định 37/2007/NĐ-CP liên quan công tác phòng, chống tham nhũng
 
Nghị định 37/2007/NĐ-CP liên quan công tác phòng, chống tham nhũng
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012 08:24


Số tư liệu: 37/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09  tháng 3  năm 2007
Tệp đính kèm download


NGHỊ ĐỊNH

Về minh bạch tài sản, thu nhập

____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4, Chương II, Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy phạm về minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon