Trang chủ » Thanh tra chuyên môn
 
Công tác thanh tra chuyên môn năm học 2022-2023
Thứ năm, 06 Tháng 7 2023 03:07

Thực hiện Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn (Thanh tra chuyên môn) năm học 2022-2023 của Trường Đại học An Giang đã được Hiệu trưởng phê duyệt, vừa qua, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã tiến hành chủ trì thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn tại các Khoa, Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, diễn ra từ ngày 04/7/2023-14/7/2023.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, kiểm tra các nội dung hoạt động như: Công tác triển khai thực hiện các quy định về chuyên môn, quản lý đào tạo của nhà trường nói chung; việc thực hiện chương trình đào tạo theo năm học của các ngành và chuyên ngành ở các trình độ (cao đẳng, đại học, sau đại học) đã được Ban Giám hiệu duyệt (áp dụng theo từng khoá đang đào tạo) đối với các hình thức giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên (VLVH). Trong đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác phân công giảng dạy theo đúng quy định đào tạo của nhà trường; công tác cố vấn học tập; việc biên soạn và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đối với các học phần thuộc từng ngành đào tạo.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng đã ghi nhận tình hình phân công giảng dạy các học phần, việc chấp hành lịch giảng dạy, thực hiện quy định về thi cử, kiểm tra; hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập; việc tổ chức hội thi và các hoạt động khác của các lớp;…

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng đã ghi nhận các hoạt động đảm bảo chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các hoạt động quản lý chuyên môn liên quan đến giảng viên và người học; đồng thời thu thập các minh chứng cốt lõi mà khoa, bộ môn cần lưu giữ để phục vụ đánh giá ngoài.

Công tác thanh tra là hoạt động thường xuyên nhằm giúp Ban Giám hiệu đánh giá hoạt động quản lý đào tạo, tăng cường vai trò quản lý của các Trưởng đơn vị, phát huy việc tự kiểm tra, tự phát hiện sai sót trong cơ chế quản lý chuyên môn của các đơn vị (Khoa, Bộ môn thuộc Ban Giám hiệu). Hoạt động này cũng giúp các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao và giúp nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn tại các đơn vị.


 
Công tác thanh tra chuyên môn năm học 2020-2021
Thứ hai, 19 Tháng 7 2021 01:42

Thực hiện Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn (Thanh tra chuyên môn) năm học 2020-2021 của Trường Đại học An Giang đã được Hiệu trưởng phê duyệt, vừa qua, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã tiến hành chủ trì thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn tại các Khoa, Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các nội dung hoạt động như: Công tác triển khai thực hiện các quy định về chuyên môn, quản lý đào tạo của nhà trường nói chung; việc thực hiện chương trình đào tạo theo năm học của các ngành và chuyên ngành ở các trình độ (cao đẳng, đại học, sau đại học) đã được Ban Giám hiệu duyệt (áp dụng theo từng khoá đang đào tạo) đối với các hình thức giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên (VLVH). Trong đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác phân công giảng dạy theo đúng quy định đào tạo của nhà trường; công tác cố vấn học tập; việc biên soạn và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đối với các học phần thuộc từng ngành đào tạo.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng đã ghi nhận tình hình phân công giảng dạy các học phần, việc chấp hành lịch giảng dạy, thực hiện quy định về thi cử, kiểm tra; hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập; việc tổ chức hội thi và các hoạt động khác của các lớp;…

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng đã ghi nhận các hoạt động đảm bảo chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các hoạt động quản lý chuyên môn liên quan đến giảng viên và người học; đồng thời thu thập các minh chứng cốt lõi mà khoa, bộ môn cần lưu giữ để phục vụ đánh giá ngoài.

Công tác thanh tra là hoạt động thường xuyên nhằm giúp Ban Giám hiệu đánh giá hoạt động quản lý đào tạo, tăng cường vai trò quản lý của các Trưởng đơn vị, phát huy việc tự kiểm tra, tự phát hiện sai sót trong cơ chế quản lý chuyên môn của các đơn vị (Khoa, Bộ môn thuộc Ban Giám hiệu). Hoạt động này cũng giúp các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao và giúp nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn tại các đơn vị.

Minh Hải – P.TT-PC

 
Kế hoạch về ban hành thẩm định đề cương chi tiết học phần
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 02:32

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 594/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Về ban hành thẩm định đề cương chi tiết học phần

______________

Căn cứ  Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ";

Căn cứ Công văn số 3281/BGDĐT-GDĐH ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định CTĐT theo quy định của Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo";

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn Quy trình thực hiện tính điểm đánh giá học phần, điểm đánh giá bộ phận
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 02:12

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 393/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 27 tháng 09 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Quy trình thực hiện tính điểm đánh giá học phần, điểm đánh giá bộ phận 

______________

I. Quy định đánh giá học phần

Đánh giá học phần được quy định tại Điều 19,21-Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/8/2014, cụ thể:

1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá của học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quy định Công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm tại Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 02:00

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________


QUY ĐỊNH

Công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm

tại Trường Đại học An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHAG ngày 29/3/2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)

______________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Trường Đại học An Giang đào tạo theo dạng đơn ngành (tuyển sinh theo ngành và tiến hành đào tạo theo ngành đã tuyển sinh). Vì vậy, việc bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập theo hình thức tập trung vào một chức danh cố vấn học tập kiêm chủ nhiệm lớp được gọi chung là cố vấn học tập (CVHT).

2. Văn bản quy định về tổ chức và chế độ làm việc đối với cán bộ, giảng viên làm công tác CVHT cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ bao gồm: cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ báo cáo, quyền lợi, khen thưởng và kỷ luật của CVHT.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 3

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon