Trang chủ » Thanh tra chuyên môn » Lịch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn cuối năm 2016-2017
 
Lịch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn cuối năm 2016-2017
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 02:02

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

cuối năm 2016-2017 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 1268/QĐ-ĐHAG ngày 14/6/2017 của Hiệu trưởng)

______________

4. Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian

(giờ, ngày)

Địa điểm Nội dung công việc/

Nhóm thanh tra và đơn vị được thanh tra

Thứ Hai, 14 giờ

03/7/2017
P. TTPC   Họp Đoàn TT, sinh hoạt quy chế thanh tra, phân công công việc chuẩn bị công tác TT cho các Nhóm

Thứ Ba, 08 giờ

04/7/2017
VP. BM GDQP   Nhóm 1 thanh tra BM GD Quốc phòng

Thứ Ba, 08 giờ

04/7/2017
VP. BM GD Thể chất   Nhóm 2 thanh tra BM GD Thể chất

Thứ Ba, 14 giờ 

04/7/2017
V.P K. KTCNMT   Nhóm 2 thanh tra K. KTCNMT

Thứ Tư, 08 giờ

05/7/2017
VP. K. Văn hóa Nghệ thuật   Nhóm 1 thanh tra K .VHNT

Thứ Tư, 14 giờ

05/7/2017
VP. K. Sư phạm   Nhóm 2 thanh tra K. Sư phạm

Thứ Năm, 08 giờ

06/7/2017
VP. K. Lý luận Chính trị   Nhóm 1 thanh tra K. LLCT

Thứ Năm, 14 giờ

06/7/2017
VP. K. Kinh tế &QTKD   Nhóm 2 thanh tra K. Kinh tế&QTKD

Thứ Sáu, 08 giờ 

07/7/2017
VP. K. NN&TNTN   Nhóm 1 thanh tra K. NN&TNTN

Thứ Sáu, 14 giờ

07/7/2017
VP. K .Ngoại ngữ   Nhóm 2 thanh tra K. Ngoại ngữ
Từ 08-12/7/2017 P. TTPC   Tổng hợp các thông tin, dự thảo các Báo cáo của Nhóm thanh tra gửi về (qua email) cho thành viên Đoàn Thanh tra

Thứ Năm, 14 giờ

13/7/2017
P. TTPC   Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo thanh tra chung từ kết quả Báo cáo của hai Nhóm
Từ 14/7/2017 - 18/7/2017 P. TTPC   Hoàn thiện báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), hoàn chỉnh, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình Ban Giám hiệu


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon