Trang chủ » Thanh tra chuyên môn » Thông tư ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình GDĐH
 
Thông tư ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình GDĐH
Thứ ba, 08 Tháng 6 2021 06:58

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___

Số: 04/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học 

______________

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon