Trang chủ » Thanh tra chuyên môn » Thông tư Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
 
Thông tư Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 00:30

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

Số: 40/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ___________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá

kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

______________

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon