Trang chủ » Thanh tra chuyên môn » Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang
 
Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 00:45

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1923A/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp,

khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” được ban hành theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC, ngày 02/3/2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Gang;

Căn cứ "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ" ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ" ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-ĐHAG ngày 01/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo học chế tín chỉ" ban hành kèm theo Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/8/2014;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon