Trang chủ » Thanh tra chuyên môn » Quyết định về việc ban hành các biểu mẫu khung chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần theo CDIO
 
Quyết định về việc ban hành các biểu mẫu khung chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần theo CDIO
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 00:56

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1932/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành các biểu mẫu khung chuẩn đầu ra,

khung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần theo CDIO

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” được ban hành theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC, ngày 02/3/2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Gang;

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-ĐHAG ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc "Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo CDIO";

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-ĐHAG ngày 03/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ tại Trường Đại học An Giang;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon