Trang chủ » Thanh tra chuyên môn
 
Quyết định về ban hành kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn năm học 2016-2017 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban giám hiệu
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 02:15

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1268/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo,

công tác chuyên môn năm học 2016-2017 tại các khoa, bộ môn

trực thuộc Ban Giám hiệu

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” được ban hành theo Quyêt định số 1250/QĐ-UBND, ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Thông tư số 51/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp”;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2016- 2017 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Lịch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn cuối năm 2016-2017
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 02:02

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

cuối năm 2016-2017 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 1268/QĐ-ĐHAG ngày 14/6/2017 của Hiệu trưởng)

______________

4. Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian

(giờ, ngày)

Địa điểm Nội dung công việc/

Nhóm thanh tra và đơn vị được thanh tra

Thứ Hai, 14 giờ

03/7/2017
P. TTPC   Họp Đoàn TT, sinh hoạt quy chế thanh tra, phân công công việc chuẩn bị công tác TT cho các Nhóm

Thứ Ba, 08 giờ

04/7/2017
VP. BM GDQP   Nhóm 1 thanh tra BM GD Quốc phòng

Thứ Ba, 08 giờ

04/7/2017
VP. BM GD Thể chất   Nhóm 2 thanh tra BM GD Thể chất

Thứ Ba, 14 giờ 

04/7/2017
V.P K. KTCNMT   Nhóm 2 thanh tra K. KTCNMT

Thứ Tư, 08 giờ

05/7/2017
VP. K. Văn hóa Nghệ thuật   Nhóm 1 thanh tra K .VHNT

Thứ Tư, 14 giờ

05/7/2017
VP. K. Sư phạm   Nhóm 2 thanh tra K. Sư phạm

Thứ Năm, 08 giờ

06/7/2017
VP. K. Lý luận Chính trị   Nhóm 1 thanh tra K. LLCT

Thứ Năm, 14 giờ

06/7/2017
VP. K. Kinh tế &QTKD   Nhóm 2 thanh tra K. Kinh tế&QTKD

Thứ Sáu, 08 giờ 

07/7/2017
VP. K. NN&TNTN   Nhóm 1 thanh tra K. NN&TNTN

Thứ Sáu, 14 giờ

07/7/2017
VP. K .Ngoại ngữ   Nhóm 2 thanh tra K. Ngoại ngữ
Từ 08-12/7/2017 P. TTPC   Tổng hợp các thông tin, dự thảo các Báo cáo của Nhóm thanh tra gửi về (qua email) cho thành viên Đoàn Thanh tra

Thứ Năm, 14 giờ

13/7/2017
P. TTPC   Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo thanh tra chung từ kết quả Báo cáo của hai Nhóm
Từ 14/7/2017 - 18/7/2017 P. TTPC   Hoàn thiện báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), hoàn chỉnh, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình Ban Giám hiệu


 
Lịch thanh tra chuyên môn năm 2015
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 08:51

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

           KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

năm học 2014-2015 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 916/QĐ-ĐHAG ngày 25/5/2015 của Hiệu trưởng)

_________________________

Đoàn tiến hành thanh tra các nội dung theo Kế hoạch.

Trưởng Đoàn chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo các thành viên thực hiện nội dung thanh tra đã phân công và tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả và thảo luận thống nhất với đơn vị (khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu) được thanh tra.

Đề nghị các Trưởng đơn vị được thanh tra (các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, Bộ môn thuộc khoa) gửi Báo cáo theo đề cương đúng thời gian; thông báo cho đại diện Ban lãnh đạo khoa, bộ môn và các Trưởng hay Phó Trưởng bộ môn thuộc khoa có mặt tại văn phòng khoa, bộ môn theo lịch để làm việc với Đoàn Thanh tra; giúp cho công tác thanh tra được tiến hành nhanh gọn, hiệu quả; đồng thời cung cấp các hồ sơ liên quan các nội dung thanh tra cho Đoàn thanh tra kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp.

Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian (giờ, ngày) Địa điểm Nội dung công việc và đơn vị được thanh tra

Thứ Ba, 08 giờ 02/6/2015

P. TTPC Họp Đoàn TT, phân công công việc chuẩn bị công tác TT

Thứ Ba, 14 giờ 02/6/2015

VP BM GDQP BM GD Quốc phòng

Thứ Tư, 08 giờ 03/6/2015

VP BM GD Thể chất BM GDTC

Thứ Tư, 14 giờ 03/6/2015

VP K. KTCNMT K. KTCNMT (2 BM)

Thứ Năm, 08 giờ và 14 giờ (2 buổi) 04/6/2015

VP K. Nông nghiệp &TNTN VP K. Nông nghiệp&TNTN  (6 BM)

Thứ Sáu, 08 giờ 05/6/2015

VP K. VHNT K. VHNT (3 BM)

Thứ Sáu, 14 giờ 05/6/2015

VP K LLCT K LLCT (3 BM)

Thứ Ba, 08 giờ và 14 giờ (2 buổi) 09/6/2015

VP K. Sư phạm K. Sư phạm (10 BM)

Thứ Tư, 08 và 14 giờ (2 buổi) 10/6/2015

VP K Kinh tế&QTKD

K KT&QTKD (3 BM)

Thứ Năm, 14 giờ 11/6/2015

P TTPC Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo thanh tra
12/6/2015 - 15/6/2015 P TTPC Hoàn thiện báo cáo, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình Ban Giám hiệu


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 Tiếp theo Cuối»

Trang 3 / 3

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon