Trang chủ » Thanh tra chuyên môn
 
Quyết định về việc ban hành các biểu mẫu khung chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần theo CDIO
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 00:56

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1932/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành các biểu mẫu khung chuẩn đầu ra,

khung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần theo CDIO

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” được ban hành theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC, ngày 02/3/2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Gang;

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-ĐHAG ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc "Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo CDIO";

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-ĐHAG ngày 03/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ tại Trường Đại học An Giang;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 00:45

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1923A/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp,

khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” được ban hành theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC, ngày 02/3/2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Gang;

Căn cứ "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ" ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ" ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-ĐHAG ngày 01/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo học chế tín chỉ" ban hành kèm theo Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/8/2014;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Thông tư Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 00:30

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

Số: 40/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ___________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá

kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

______________

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Thông tư ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình GDĐH
Thứ ba, 08 Tháng 6 2021 06:58

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___

Số: 04/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học 

______________

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch thanh tra chuyên môn năm học 2019-2020
Thứ năm, 09 Tháng 7 2020 06:39

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

 năm học 2019-2020 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 1020/QĐ-ĐHAG ngày 8/7/2020 của Hiệu trưởng)

______________

Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian

(giờ, ngày)                       

Địa điểm Nội dung công việc/

Nhóm thanh tra và đơn vị được thanh tra

Thứ Ba, 08h

7/7/2020
P. TTPC   Họp Đoàn TT, sinh hoạt quy chế thanh tra, phân công công việc chuẩn bị công tác TT cho các Nhóm

Thứ Năm,08h

9/7/2020
VP. BM GDQP   Nhóm 1 thanh tra BM GD Quốc phòng

Thứ Năm,14h

9/7/2020
VP. BM GD Thể chất   Nhóm 2 thanh tra BM GD Thể chất

Thứ Sáu, 08h  

10/7/2020
V.P K. KTCNMT   Nhóm 2 thanh tra Khoa KTCNMT

Thứ Sáu,14h 

10/7/2020

VP. K. Văn hóa Nghệ thuật   Nhóm 1 thanh tra Khoa Du lịch và VHNT

Thứ Hai, 14h

13/7/2020
VP. K. Ngoại ngữ   Nhóm 2 thanh tra Khoa Ngoại Ngữ

Thứ Ba, 08h

14/7/2020
VP. K. Luật và KHCT   Nhóm 1 thanh tra Khoa Luật và KHCT

Thứ Ba, 14h

14/7/2020
VP. K. NN&TNTN   Nhóm 2 thanh tra Khoa NN & TNTN 

Thứ Tư, 08h  

15/7/2020
VP. K. CNTT   Nhóm 1 thanh tra Khoa CNTT

Thứ Tư, 14h

15/7/2020
VP. K Sư phạm   Nhóm 2 thanh tra Khoa Sư phạm

Thứ Năm, 08h

16/7/2020

VP. K.Kinh tế & QTKD   Nhóm 1 thanh tra Khoa Kinh tế & QTKD

Thứ Năm, 14h

16/7/2020
P. TTPC  Tập hợp các báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), nhận thông tin phản hồi. Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo thanh tra chung từ kết quả Báo cáo của hai Nhóm
Từ 17/7/2020 - 20/7/2020 P. TTPC   Hoàn thiện báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), hoàn chỉnh, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình báo cáo kết quả thanh tra với Ban Giám hiệu


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 Tiếp theo Cuối»

Trang 2 / 3

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon