Trang chủ » Thông báo » Tăng cường pháp luật trên địa bàn tình An Giang
 
Tăng cường pháp luật trên địa bàn tình An Giang
Thứ năm, 01 Tháng 11 2012 08:17

Số tư liệu: 09/2012/CT-UBND 
Ngày ban hành: 09 tháng 07 năm 2012
Tệp đính kèm: download


CHỈ THỊ

Về tăng cường tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”

trên địa bàn tỉnh An Giang

Tiếp tục triển khai các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh An Giang theo tinh thần Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. “Ngày pháp luật” được tổ chức ít nhất mỗi tháng một lần. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chọn các chuyên đề pháp luật phù hợp, tập trung vào những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật quy định liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan mật thiết đến quyền, nghĩa vụ công dân; văn bản pháp luật về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để phổ biến trong “Ngày pháp luật”.

2. Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, phương pháp thực hiện “Ngày pháp luật” trong các đơn vị trực thuộc, kể cả lực lượng Công an, Quân sự ở cấp xã.

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh sử dụng người lao động, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện “Ngày pháp luật”, xác định rõ địa điểm và thông báo chính thức bằng văn bản để người lao động chủ động sắp xếp công việc tham dự.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn trong hệ thống tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Khối Dân chính Đảng, Đảng ủy khối doanh nghiệp phối hợp tổ chức “Ngày pháp luật” ở ngành, địa phương mình.

5. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, hội quần chúng cấp tỉnh có kế hoạch phối hợp và hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật” thống nhất đến các Chi, Tổ, Hội, Chi đoàn, Ban công tác Mặt trận ấp.

6. Kinh phí tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 của UBND tỉnh về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

7.  Các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” định kỳ 06 tháng trước ngày 30 tháng 6 và một năm trước ngày 31 tháng 12 (thông qua Sở Tư pháp). UBND xã, phường, thị trấn báo cáo UBND huyện, thị, thành phố việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” định kỳ 6 tháng trước ngày 25 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 25 tháng 12.

8. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; nghiên cứu các sáng kiến, mô hình hay về việc tổ chức “Ngày pháp luật” từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh để học tập, vận dụng; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt “Ngày pháp luật”.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:


- Website Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở, Ban, ngàng, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh;

- Các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy;

- Sở Tư pháp An Giang;

-  Báo An Giang, PTTH An Giang;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng NC, Trung tâm Công báo - Tin học;

- Lưu: Văn thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hồ Việt Hiệp


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon