Trang chủ » Thông báo
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 09:15

Căn cứ vào kế hoạch số: 55/KH-ĐHAG ngày 06/4/2012 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm cho sinh viên trong Trường (tháng 4/2012) như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên của Trường ĐHAG.

2.Thời gian : Vào 03 buổi tối (bắt đầu từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút)

- Tối thứ tư, ngày 11/4/2012: 500 SV Khoa Kinh tế - QTKD và 100 SV Khoa Lý luận chính trị;

- Tối thứ năm, ngày 12/4/2012: 450 SV Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên và 150 SV Khoa Kỹ thuật công nghệ - Môi trường;

- Tối thứ sáu, ngày 13/4/2012: 500 SV Khoa Sư phạm và 100 SV Khoa Văn hóa nghệ thuật;

3. Địa điềm: Hội trường 600, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Luật Phòng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa yêu cầu sinh viên các lớp thuộc Khoa tham gia học tập chuyên đề pháp luật đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc.

 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 09:13

Căn cứ vào kế hoạch số: 53/KH-ĐHAG ngày 09/4/2012 về việc tổ chức chuyên đề học tập Pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2.Thời gian : Vào 02 buổi: chiều thứ tư, ngày 11/4/2012 và chiều thứ sáu, ngày 13/4/2012

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Địa điềm: Hội trường 300B, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ tư, 15 Tháng 2 2012 01:58

Căn cứ vào kế hoạch số: 53/KH-ĐHAG ngày 09/4/2012 về việc tổ chức chuyên đề học tập Pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2.Thời gian : Vào 02 buổi: chiều thứ tư, ngày 11/4/2012 và sáng thứ sáu, ngày 13/4/2012

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Địa điềm: Hội trường 300B, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 
Lịch bố trí sinh viên học Chuyên đề pháp luật
Thứ hai, 24 Tháng 10 2011 02:54


Thời gian: từ ngày 24/10/2011 đến 27/10/2011

Địa điểm: Hội trường 600 chỗ, Khu trung tâm

Thời gian học: Bắt đầu từ 18h30 đến 20h

Bố trí lịch học các lớp như sau:

- Ngày 24/10/2011 gồm các lớp: DH12KK, LK(Khoa KT-QTKD), DH12QP (Khoa LLCT), DH12T, CN, QR (Khoa NN-TNTN), DH12MT (Khoa KTCN-MT), CD26AV, MN(Khoa SP).

- Ngày 25/10/2011 gồm các lớp: DH12PN, SH, TP, TS, TT (Khoa NN-TNTN), DH12MN, TD, CD36TD (Khoa SP), DH12AN, CD36AN, SM (Khoa VHNT).

- Ngày 26/10/2011 gồm các lớp: DH12KQ,KT, TC (Khoa KT-QTKD), CD26ST (Khoa SP).

- Ngày 27/10/2011 gồm các lớp: DH12DL, GT, HH, LY, NV, SI, SU, TA, TO, CD36GT (Khoa SP),DH12CT (Khoa LLCT), DH12VN (Khoa VHNT).

<!-- h3     {margin-bottom:.0001pt;     text-align:center;     page-break-after:avoid;     text-autospace:none;     font-size:14.0pt;     font-family:Arial-BoldMT; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} p     {margin-right:0in;     margin-left:0in;     font-size:12.0pt;     font-family:"Times New Roman";     }  p.MsoNormal     {mso-style-parent:"";     margin-bottom:.0001pt;     font-size:12.0pt;     font-family:"Times New Roman";     margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} p.MsoBodyTextIndent     {margin-bottom:.0001pt;     text-align:justify;     text-indent:27.0pt;     text-autospace:none;     font-size:13.0pt;     font-family:TimesNewRomanPSMT;     margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}  table.MsoNormalTable     {mso-style-parent:"";     font-size:10.0pt;     font-family:"Times New Roman";     } p.MsoFooter     {margin-bottom:.0001pt;     tab-stops:center 3.0in right 6.0in;     font-size:12.0pt;     font-family:"Times New Roman";     margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} p.MsoBodyText2     {margin-bottom:.0001pt;     text-align:justify;     text-autospace:none;     font-size:12.0pt;     font-family:Arial;     margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} -->
<div>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 27pt; margin: 6pt -10.1pt 0.0001pt 0in; text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 27pt; margin: 6pt -10.1pt 0.0001pt 0in; text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">NĂM HỌC 2011-2012</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 27pt; margin: 6pt -10.1pt 0.0001pt 0in; text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt; text-autospace: none; margin-left: 0in; margin-right: -10.1pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Căn cứ quy định về tổ chức và hoạt động thanh      tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành      kèm theo Quyết định số: 14/2006/QĐ- BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ      Giáo dục và Đào tạo;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt; text-autospace: none; margin-left: 0in; margin-right: -10.1pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Căn cứ Chỉ thị số      6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm      vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2011-2012;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt; text-autospace: none; margin-left: 0in; margin-right: -10.1pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Theo Hướng dẫn thực hiện nhiệm      vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN của Bộ trưởng      Bộ Giáo dục và Đào tạo và mẫu hướng dẫn lập Kế họach thanh tra của Bộ Giáo      dục và Đào tạo;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt; text-autospace: none; margin-left: 0in; margin-right: -10.1pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Căn cứ Quyết định số 274 ngày 03/3/2009 quy      định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt; text-autospace: none; margin-left: 0in; margin-right: -10.1pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;">Căn cứ Kế hoạch công tác </span> <span lang="VI"><span style="font-size: small;">trọng tâm </span></span><span style="font-size: small;">năm      học 20</span><span lang="VI"><span style="font-size: small;">11</span></span><span style="font-size: small;">-201</span><span lang="VI"><span style="font-size: small;">2</span></span><span style="font-size: small;"> của </span><span lang="VI"><span style="font-size: small;">trường Đại học An Giang</span></span><span style="font-size: small;">;</span></span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: .5in; margin-left: -9.0pt; margin-right: -10.1pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: small;">Hiệu trưởng phê duyệt Kế      hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 20</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma" lang="VI">11</span><span style="font-family: Tahoma"> – 201</span><span style="font-family: Tahoma" lang="VI">2 </span></span> <span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: small;">của Trường như sau:</span></span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: .5in; margin-left: -9.0pt; margin-right: -10.1pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"> </p>
<table id="table6" style="width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="5%" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">STT</span></span></td>
<td width="30%" align="center">
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">Nội dung công tác</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">thanh tra, kiểm tra </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">(TT,KT)</span></span></p>
</td>
<td width="20%" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700">Thời gian<br /></span></span></td>
<td width="14%" align="center">
<p><strong> <span style="font-family: Tahoma; color: #000080; font-size: small;"> </span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;"> Đơn vị </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">chủ trì</span></span></p>
</td>
<td width="18%" align="center">
<p><strong> <span style="font-family: Tahoma; color: #000080; font-size: small;"> </span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">Đơn vị </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">phối hợp</span></span></p>
</td>
<td width="12%" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">Lãnh đạo<br /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" height="54" align="center">
<p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">1. Thanh tra hành chính<br /></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma;">1.1.</span></td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT, KT việc thực hiện              các cuộc vận động (Học tập tấm gương đạo đức  HCM, Hai không), và KT              việc tổ chức đăng ký, tổ chức thi đua giữa các đơn vị, đoàn thể</span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Đầu năm học (9/2011) và              cuối năm học (8/2012) </span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P.TTPC, P.TCCT + Công              Đoàn</span></span></td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Các đơn vị trong Trường</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Hiệu trưởng</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">1.2.1</span></span></td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Công tác thực hiện đổi              mới công tác quản lý GD và thực hiện tín chỉ</span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Tháng <span lang="VI">12</span>/20<span lang="VI">11</span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P.              TTPC + P.Đào tạo</span></span></p>
</td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Các đơn vị (</span> <span lang="VI">khoa,</span> <span lang="VI">bộ môn)</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Hiệu trưởng              (V.V.Thắng)</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">1.2.2</span></span></td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT, KT việc thực hiện              quy chế công khai, tin học hóa và nền nếp báo cáo</span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Tháng 01/2012</span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P.TTPC + P.HCTH</span></span></td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. KHTV, P. QTTB, các              đơn vị</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Hiệu trưởng (Đ.H.              Lực)</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">1.3.</span></span></td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT thực hiện pháp luật              phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí</span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Tháng 02/2012</span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P.TTPC + P. TCCT</span></span></td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Các đơn vị</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Hiệu trưởng</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">1.4.</span></span></td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Thanh tra các đợt kiểm              tra và KT việc cấp phát chứng chỉ Tin học, Ngọai ngữ, cấp phát bằng              TN các hệ đào tạo trong Trường </span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT theo từng đợt kiểm              tra tại các trung tâm và KT việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ vào              tháng 12/2012)</span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left">
<p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; margin-top: 6.0pt"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">P. TTPC</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace: none; margin-top: 6.0pt"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">(thành lập Đoàn kiểm              tra)</span></span></p>
<p> </p>
</td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Các TT Tin học và Ngoại ngữ, P. KTK ĐCL<span lang="VI">,              P. Đào tạo</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Hiệu trưởng (V.V.              Thắng)</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">1.5.</span></span></td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT việc thực hiện quy              chế dân chủ</span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Theo học kỳ</span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. TTPC, P. TCCT, Công              Đoàn</span></span></td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Các đơn vị</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Hiệu trưở</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left; padding-left: 30px;" colspan="6" width="99%" height="54"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">2. Thanh tra chuyên ngành<br /></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none; margin-top: 6.0pt" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">2.1.</span></span></p>
<p> </p>
</td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Thanh tra công tác              tuyển sinh  các ngành, các hệ, các hình thức đào tạo </span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Theo KH tổ chức thi              tuyển sinh, KT học kỳ</span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. TTPC (thành lập Đoàn              thanh tra) </span></span></td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Đào tạo</span>,             <span lang="VI">P. KTKĐCL</span> <span lang="VI">, các Khoa</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Hiệu trưởng</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">2.2.</span></span></td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT các hoạt động liên              kết đào tạo</span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Tháng 6/2012</span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. TTPC (thành lập Đoàn              thanh tra) </span></span></td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Đào tạo, P KTKĐCL,              các khoa</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Hiệu trưởng</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">2.3.</span></span></td>
<td width="30%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT việc tổ chức đánh              giá SV, kiểm tra học phần và thi tốt nghiệp</span></span></td>
<td width="20%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Theo lịch năm học từng              Học kỳ</span></span></td>
<td width="14%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. TTPC (thành lập Đoàn              thanh tra)</span></span></td>
<td width="18%" height="54" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Đào tạo, P KTKĐCL,              các khoa</span></span></td>
<td width="12%" height="54" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Hiệu trưởng (V.V.              Thắng)</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="49" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">2.4.</span></span></td>
<td width="30%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT việc đảm bảo cơ sở              vật chất, đội ngũ nhà giáo </span></span></td>
<td width="20%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Theo từng học kỳ </span> </span></td>
<td width="14%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. TTPC (thành lập Đoàn              thanh tra)</span></span></td>
<td width="18%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Các đơn vị</span></span></td>
<td width="12%" height="49" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Hiệu trưởng</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="49" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">2.5.</span></span></td>
<td width="30%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Việc thực hiện quản lý              đào tạo, chương trình đào tạo, giáo trình, hồ sơ chuyên môn của từng              ngành đào tạo </span></span></td>
<td width="20%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Cuối mỗi học kỳ</span></span></td>
<td width="14%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P.TTPC +   P. Đào tạo</span></span></td>
<td width="18%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Các Khoa</span></span></td>
<td width="12%" height="49" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Hiệu trưởng              (V.V.Thắng)</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" height="49" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">2.6</span></span></td>
<td width="30%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">TT việc đào tạo theo              nhu cầu xã hội</span></span></td>
<td width="20%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">Cuối năm học (tháng              08/2012)</span></span></td>
<td width="14%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. TTPC + P. Đào tạo</span></span></td>
<td width="18%" height="49" align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. KTKĐCL, Các Khoa</span></span></td>
<td width="12%" height="49" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">P. Hiệu trưởng              (V.V.Thắng)</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: .5in; margin-left: -9.0pt; margin-right: -10.1pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
</div>
<p class="MsoBodyText2" style="text-indent: .5in; margin-left: -9.0pt; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma" lang="VI"><span style="font-size: small;">Căn cứ Kế hoạch trên,  Phòng Thanh tra Pháp chế có trách nhiệm chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên  quan tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt công tác thanh tra, kiểm  tra đối với từng nội dung (gồm thành phần, nội dung chi tiết, thời gian thực  hiện, dự trù kinh phí, sự phân công và phối hợp tổ chức thực hiện) trình Giám  hiệu duyệt, tiến hành thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng sau khi kết  thúc công việc. </span></span></p>
<p class="MsoBodyText2" style="text-indent: .5in; margin-left: -9.0pt; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"><span style="font-family: Tahoma" lang="VI"><span style="font-size: small;">Yêu cầu các đơn vị có  liên quan phối hợp tốt với các đơn vị chủ trì để hoạt động của công tác thanh  tra, kiểm tra của Nhà trường đảm bảo đúng pháp luật, theo quy định hướng dẫn của  Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt hiệu quả./.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText2" style="text-indent: .5in; margin-left: -9.0pt; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: .0001pt"> </p>
<table id="table5" style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;"><em>Nơi nhận</em></span></span>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: small;">- Thanh tra Bộ GD&amp;ĐT (kính          báo cáo);</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">- Giám          hiệu (báo cáo);</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI">- Các          đơn vị (để phối hợp, thực hiện); </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma" lang="VI"> <span style="font-size: small;">- Lưu: HCTH, TTPC.</span></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="VI"> </span></span></p>
</td>
<td width="275">
<p align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">HIỆU TRƯỜNG<br /></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center"> </p>
<p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">(đã ký          và đóng dấu)</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center"> </p>
<p class="MsoNormal" align="center"> </p>
<p class="MsoNormal" align="center"> </p>
<p align="center"><span style="font-size: small;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700">LÊ MINH TÙNG</span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
Đề cương học pháp luật
Thứ ba, 13 Tháng 9 2011 08:09

 

Đề cương Pháp luật 15-16/09/2011

Đề cương giới thiệu Luật phòng chống mua bán người. << Xem chi tiết >>

Đề cương giới thiệu Luật tố tụng hành chính. << Xem chi tiết >>

Đề cương giới thiệu Luật viên chức. << Xem chi tiết >>

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo Cuối»

Trang 2 / 5

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon