Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm 2016-2017 đối với CSGDĐH, trường CĐSP
 
Thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm 2016-2017 đối với CSGDĐH, trường CĐSP

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 5266/BGDĐT-TTr

V/v hướng dẫn thực hiện công tác

thanh tra nội bộ năm học 2016-2017

đối với CSGDĐH, trường CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016  

 

 

                        Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm                                     

            Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016-2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon