Trang chủ » Tin tức khác » Nhiệm vụ thanh tra ở các trường đại học, cao đẳng năm học 2011 – 2012
 
Nhiệm vụ thanh tra ở các trường đại học, cao đẳng năm học 2011 – 2012

Nhằm tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục đại học, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 – 2012, ngày 09/12/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 -2012 với các nội dung cụ thể sau:

1. Củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng kế hoạch thanh tra

Các cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để thành lập Phòng (Ban) thanh tra, cử cán bộ làm công tác thanh tra theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào. Cán bộ được lựa chọn làm công tác thanh tra phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

 

Tổ chức quán triệt Luật Thanh tra năm 2010, Luật Giáo dục năm 2009, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra trong ngành giáo dục. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan thanh tra cấp trên tổ chức.

Bám sát nội dung Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2011 - 2012 để xây dựng kế hoạch thanh tra của đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa Phòng (Ban) thanh tra với Ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức triển khai các hoạt động thanh tra

- Thanh tra công tác quản lý

Thanh tra thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục

Thanh tra việc thực hiện Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra của các trường.

Thanh tra, kiểm tra các nội dung triển khai thực hiện quy chế công khai: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai việc thu, chi tài chính …. theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Kiểm tra việc hoàn thiện văn bản tạo hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động của nhà trường nhằm đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá, xây dựng tiêu chuẩn nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCS ngày 06/1/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2012.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện việc đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012, xây dựng và hoàn thiện chư­ơng trình hành động đổi mới quản lý nâng cao chất l­ượng đào tạo, cam kết chất lượng, tổ chức rà soát tình hình giáo trình hiện có, xây dựng lộ trình quy hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên về số l­ượng, chất lượng, xây dựng kế hoạch đổi mới ph­ương pháp.

Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai các điều kiện cho việc chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, việc triển khai chương trình, kế hoạch tin học hoá trong công tác quản lý Nhà trường, quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo.

Tăng cường tự kiểm tra, thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng theo cam kết thành lập trường.

Thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng góp phần thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

- Thanh tra công tác đào tạo

Thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2 …

Thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ: Thanh tra việc xây dựng văn bản thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Thanh tra hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài, tăng cường công tác thanh tra hoạt động liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học.

Thanh tra việc bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo; chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo từng ngành, chuyên ngành đào tạo.

Thanh tra việc tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, thi, kiểm tra học phần, thi tốt nghiệp.

Thanh tra việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo địa chỉ sử dụng

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tổ chức tiếp dân và quản lý hồ sơ theo dõi giải quyết đơn thư­, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon