Trang chủ » Tin tức khác » Chấn chỉnh đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại học
 
Chấn chỉnh đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại họcBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 6446 / BGDĐT-GDĐH


V/v Chấn chỉnh đào tạo liên thông

liên kết trình độ cao đẳng, đại học

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2012 

Kính gửi:

 

 


- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng

Hiện nay việc tổ chức, quản lý đào tạo liên thông, liên kết tại một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) không đúng quy định và chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Để chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trường các trường:


1. Thực hiện đúng các quy định về đào tạo liên thông và liên kết (Quyết định số 06/2008/QĐ ngày 13/02/2008QĐ-BGDĐT, Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); chú trọng tới các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Không tổ chức liên kết đào tạo liên thông để cấp bằng chính quy ngoài cơ sở đào tạo của trường.

3. Các trường đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, từ trung cấp nghề và cao đẳng nghề lên cao đẳng và đại học phải có quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Công bố công khai chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch đào tạo cho người học trên trang thông tin điện tử của trường . Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường thực hiện sai quy định trong đào tạo liên thông, liên kết.


Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ, nghành (để phối hợp chỉ đạo);

- UBND các tỉnh, thành (để phối hợp chỉ đạo);


- Các Sở GD ĐT;


- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT,PC 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon