Trang chủ » Tin tức khác » Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
 
Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Tệp đính kèm:


ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH AN GIANG

____

Số: 964/UBBD-TH

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2018Kính gửi:

                - Các sở, ban, ngành tỉnh;

                - Các đon vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

                - UBND các huyện, thị xã, thành phố.             

Thực hiện Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp suất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon