Trang chủ » Tin tức khác
 
Tin tức khác
Hướng dẫn thanh tra năm 2012-2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 5156 / BGDĐT-TTr


V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

thanh tra năm học 2012-213

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2012 

Kính gửi:  Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013 ; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các Sở GD&ĐT như sau:

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn việc khảo thí và kiểm định chất lượng GDĐH năm 2012-2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 5835 / BGDĐT-KTKĐCLGD


V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

khảo thí và kiểm định CLGD

năm học 2012-213

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012
 

Kính gửi:
   

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các trường trung cấp chuyên ngiệp


         Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 -2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp như sau:

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn công tác pháp chế năm 2012-2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 5870 / BGDĐT-PC


V/v hướng dẫn nhiệm vụ

năm học 2012-213 về công tác pháp chế

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012
Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo

 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ – CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2012-2013 như sau:

Đọc thêm...
 
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 934 / KH-BGDĐT


  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2012


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và chiến lược phát triển

giáo dục 2011-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học được Quốc hộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết Định 711/QQĐ-TTg ngày 13/06/2012 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành Giáo dục
Số tư liệu: 131/KH-BGDĐT
Ngày ban hành: 28 tháng 02 năm 2012
Tệp đính kèm download

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;

Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành giáo dục cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928). Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928 trong toàn ngành.

II. Yêu cầu

. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới đến cán bộ, nhà giáo, người học và người lao động trong ngành. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.

2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đa dạng hóa; kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá; phối hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục đạo đức và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng tài liệu băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm… trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo Cuối»

Trang 2 / 4

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon