Trang chủ » Tủ sách Pháp luật
 
Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh
Thứ hai, 08 Tháng 12 2014 01:23

New Page 3


Nội dung Luật Khám bệnh, chữa bệnh bao gồm 9 chương, 91 điều. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009


NXB: Tư pháp

Năm XB: 2009


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

Chương III: Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Chương IV: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chương V: Các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh

Chương VI: Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Chương VII: Sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trnah chấp trong khám bệnh, chữa bệnh

Chương VIII: Các điều kiện đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh 

Chương IX: Điều khoản thi hành


 
Luật Thuế Tài Nguyên
Thứ hai, 08 Tháng 12 2014 01:19

New Page 3


Nội dung Luật Thuế tài nguyên bao gồm 4 chương, 11 điều. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009


NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Căn cứ tính thuế

Chương III: Kê khai, nộp thuế; miễn giảm thuế

Chương IV: Điều khoản thi hành  


 
Luật Dân Quân Tự Vệ
Thứ hai, 08 Tháng 12 2014 01:03

New Page 3


Nội dung Luật Dân quân tự vệ bao gồm 9 chương, 66 điều. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009


NXB: Chính trị Quốc Gia

Năm XB: 2010


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của dân quân tự vệ nòng cốt

Chương III: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt

Chương IV: Hoạt động của dân quân tự vệ nòng cốt 

Chương V: Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ

Chương VI: Kinh phí đảm bảo 

Chương VII: Quản lý nhà nước về dân quân tự vệ

Chương VIII: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương IX: Điều khoản thi hành  


 
Luật Quy Hoạch Đô Thị
Thứ sáu, 05 Tháng 12 2014 03:17

New Page 3


Nội dung Luật Quy hoạch đô thị bao gồm 6 chương, 76 điều. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009


NXB: Chính trị Quốc Gia

Năm XB: 2009


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Lập quy hoạch đô thị

Chương III: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

Chương IV: Điều chỉnh quy hoạch đô thị  

Chương V: Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch

Chương VI: Điều khoản thi hành 


 
Luật Người Cao Tuổi
Thứ sáu, 05 Tháng 12 2014 03:10

New Page 3


Nội dung Luật Người cao tuổi bao gồm 6 chương, 31 điều. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009


NXB: Tư Pháp

Năm XB: 2010


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi

Chương III: Phát huy vai trò của người cao tuổi

Chương IV: Hội người cao tuổi Việt Nam  

Chương V: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về công tác người cao tuổi

Chương VI: Điều khoản thi hành 


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 4

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon