Trang chủ » Văn bản ĐHQG TP.HCM
 
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM
Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 07:35

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 1179/ QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại
các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh
__________________
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc Gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-ĐHQG ngày 29/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính,

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Cơ quan Đại học Quốc TP.HCM
Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 07:26

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 1368/ QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Cơ quan
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
________________
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc Gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóc công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra-pháp chế trong Đại học Quốc gia TP.HCM
Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 07:21

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 412/ QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tố chức thanh tra - pháp chế
trong Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
________________
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc Gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Thông tư số 51/2010/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM),

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quy định về việc tiếp công dân của Đại học Quốc gia TPHCM
Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 07:11

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 1733/ QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc tiếp công dân
của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
________________
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc Gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Xét đề nghị của Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM),

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Nội quy tiếp công dân của Đại học Quốc gia TPHCM
Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 07:00

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 1734/ QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy tiếp công dân
của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc Gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ QUyết định số 1733/QĐ-ĐHQG ngày 30/12/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ban hành quy định về việc tiếp công dân của ĐHQG-HCM;

Xét đề nghị của Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế ĐHQG-HCM,

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 


Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon