Trang chủ » Văn bản Pháp luật » Luật Giáo dục 2019
 
Luật Giáo dục 2019
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 09:31

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 43/2019/QH14 _________________________

LUẬT

GIÁO DỤC


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon