Trang chủ » Văn bản » Hướng dẫn công tác thanh tra, pháp chế nằm học 2019-2020 trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM
 
Hướng dẫn công tác thanh tra, pháp chế nằm học 2019-2020 trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 06:49

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 1958/ĐHQG-TTPC

Tp. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2019

V/v hướng dẫn công tác thanh tra,  
pháp chế năm học 2019-2020  
trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM  
 
Kính gửi:   Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM


Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra - pháp chế trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHQG ngày 13/5/2015, ĐHQG-HCM hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác thanh tra, pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon