Trang chủ » Văn bản » Quy đinh xét duyệt và cấp phôi bằng, chứng chỉ của ĐHQG-HCM
 
Quy đinh xét duyệt và cấp phôi bằng, chứng chỉ của ĐHQG-HCM
Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 08:18

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 131/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 2 năm 2018QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định xét duyệt và cấp phôi bằng, chứng chỉ của ĐHQG-HCM 


 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành giáo dục;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon