Trang chủ » Văn bản » Quy trình giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường đại học thuộc ĐHQG-HCM
 
Quy trình giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường đại học thuộc ĐHQG-HCM
Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 08:42

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 991/QĐ-ĐHQG-TCCB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình giới thiệu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Phó Hiệu trưởng trường đại học thuộc ĐHQG-HCM 


 Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị (Ban Tổ chức Trung ương) ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ; 

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon