Trang chủ » Văn bản » Quy định tạm thời Hoạt động giáo dục Kỹ năng mềm cho sinh viên
 
Quy định tạm thời Hoạt động giáo dục Kỹ năng mềm cho sinh viên
Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 01:02

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 1053/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2017QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tạm thời Hoạt động giáo dục

Kỹ năng mềm cho sinh viên


 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon