Trang chủ » Văn bản » Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ sửa đổi, bổ sung 2018 của ĐHQG-HCM
 
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ sửa đổi, bổ sung 2018 của ĐHQG-HCM
Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 01:30

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 09/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 1 năm 2018QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo

Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19/2/2016 của ĐHQG-HCM


 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19/2/2016 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon