Trang chủ » Văn bản » Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ0ĐHQG ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ
 
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ0ĐHQG ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ
Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 01:42

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 410/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 783/QĐ-ĐHQG ngày 21/7/2107 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19/2/2016 của ĐHQG-HCM

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số đều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cảu Luật giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon