Trang chủ » Văn bản » Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 834/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 6/8/2014 về Quy định Tự đánh giá CTSV trong ĐHQG
 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 834/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 6/8/2014 về Quy định Tự đánh giá CTSV trong ĐHQG
Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 01:56

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 1020/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 834/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 6/8/2014 của Giám đốc ĐHQG-HCM về Quy định Tự đánh giá Công tác sinh viên trong ĐHQG-HCM


Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên trong ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 5/4/2010 của Giám đốc Đại học quốc gia;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon