Trang chủ » Văn bản PL - CS mới
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cùa ngành Giáo dục
Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 01:29

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
__________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Số: 159/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục
__________________

Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 than1gg 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Ban Bí thi7 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Quyết định 1521/QĐ-TTG); Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 (Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:02

Tệp đính kèm: download 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


KẾ HOẠCH

Của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1076 /QĐ-TTg

ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

Thực hiện Nghị quyết số 972 /NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sau khi đã chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu bước đầu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII (sau đây gọi là Kế hoạch), với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13).

Đọc thêm...
 
Hiến pháp năm 2013
Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 01:45

Tệp đính kèm: download

HIẾN PHÁP NĂM 2013

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11.

Nội dung chi tiết:

Lời nói đầu

Chương I. Chế độ chính trị

Chương II. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Chương III. Kinh tế, xã hội văn hóa, giáo dục, công nghệ và môi trường

Chương IV. Bảo vệ Tổ quốc

Chương V. Quốc hội

Chương VI. Chủ tịch nước

Chương VII. Chính phủ

Chương VIII. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

Chương IX. Chính quyền địa phương

Chương X. Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước

Chương XI. Hiệu lực của Hiến pháp và việc sử đổi hiến pháp

 
Bộ luật Công Đoàn
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 08:06

Số tư liệu: 12/2012/QH13
Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 2012
Tệp đính kèm: download

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
Bộ luật Lao động
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 07:55

Số tư liệu: 10/2012/QH13
Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2012
Tệp đính kèm: download

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
Trang 1 / 3

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon