Trang chủ » Văn bản PL - CS mới
 
Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:02

Tệp đính kèm: download 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


KẾ HOẠCH

Của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1076 /QĐ-TTg

ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

Thực hiện Nghị quyết số 972 /NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sau khi đã chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu bước đầu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII (sau đây gọi là Kế hoạch), với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13).

Đọc thêm...
 
Hiến pháp năm 2013
Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 01:45

Tệp đính kèm: download

HIẾN PHÁP NĂM 2013

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11.

Nội dung chi tiết:

Lời nói đầu

Chương I. Chế độ chính trị

Chương II. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Chương III. Kinh tế, xã hội văn hóa, giáo dục, công nghệ và môi trường

Chương IV. Bảo vệ Tổ quốc

Chương V. Quốc hội

Chương VI. Chủ tịch nước

Chương VII. Chính phủ

Chương VIII. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

Chương IX. Chính quyền địa phương

Chương X. Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước

Chương XI. Hiệu lực của Hiến pháp và việc sử đổi hiến pháp

 
Bộ luật Công Đoàn
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 08:06

Số tư liệu: 12/2012/QH13
Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 2012
Tệp đính kèm: download

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
Bộ luật Lao động
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 07:55

Số tư liệu: 10/2012/QH13
Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2012
Tệp đính kèm: download

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
Đề cương giới thiệu bộ luật Công đoàn năm 2012
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 07:26

New Page 1

ĐỀ CƯỜNG GIỚI THIỆU

LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 2012     

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật công đoàn (sau đây gọi là Luật công đoàn năm 2012). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013...

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
Trang 1 / 3

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon