Trang chủ » Văn bản PL - CS mới » Tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc
 
Tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc
Thứ ba, 15 Tháng 1 2013 01:36
Số tư liệu: 05/QĐ-BCĐXDĐHXS
Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2013
Tệp đính kèm: download

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon