Trang chủ » Văn bản PL - CS mới » Khảo sát, thống kê trường ĐH
 
Khảo sát, thống kê trường ĐH
Thứ bảy, 30 Tháng 3 2013 02:06

Số tư liệu: 2061/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành: 29 tháng 03 năm 2013
Tệp đính kèm: download


Kính gửi:- Các trường đại học, học viện;

- Các trường đại học, các học viện;

Triển khai Luật Giáo dục đại học, thực hiện kế hoạch công tác 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát, thống kê và đánh giá một số điều kiện đảm bảo chất lượng tại các cơ sở đào tạo thuộc đại học, các trường đại học và các học viện (sau đây gọi tắt là trường đại học). Kết quả khảo sát này được sử dụng để: đánh giá việc bảo đảm các điều kiện được phép đào tạo, quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011, đối với từng ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; đánh giá việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh; bổ sung cơ sở dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản lý giáo dục đại học.


Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm mẫu báo cáo thống kê và đề nghị các trường đại học thực hiện các việc sau đây:

1. Lập báo cáo thống kê

- Mỗi trường đại học lập một Báo cáo thống kê theo mẫu, bao gồm: các thông tin chung, thông tin về ngành đào tạo, quy mô sinh viên và đội ngũ giảng viên cơ hữu.

- Điền đầy đủ thông tin vào file Thông tin tổng hợp (trên excel).

2. Gửi các sản phẩm về Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:

- 01 Báo cáo thống kê có xác nhận của nhà trường;

- 01 file mềm Báo cáo thống kê (định dạng Word, font chữ unicode);

- 01 file mềm Thông tin tổng hợp (thực hiện theo mẫu chung trên Excel).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học thực hiện nghiêm túc các công việc nêu trên. Các sản phẩm cần được hoàn thiện và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày  01/7/ 2013, theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội; các file mềm được gửi bằng đĩa CD hoặc theo e – mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ trưởng (để b/c)

- Lưu VT, Vụ GDĐH

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Bùi Văn Ga


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon