Trang chủ » Văn bản PL - CS mới » Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cùa ngành Giáo dục
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cùa ngành Giáo dục
Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 01:29

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
__________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Số: 159/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục
__________________

Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 than1gg 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Ban Bí thi7 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Quyết định 1521/QĐ-TTG); Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 (Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon