Trang chủ » Văn bản trường ĐHAG
 
VB Trường ĐHAG
Nội quy trường Đại học An Giang
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 03:26

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

   

NỘI QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-ĐHAG ngày 18 tháng 12 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)

_________________

        Điều 1. a) Giời làm việc hành chính (kể cả sáng thứ bảy)

                    - Buổi sáng: từ 7 giờ 15 đến 11 giờ 00;

                    - Buổi chiều: từ 13 giờ 15 đến 16 giờ 45.

                    b) Giờ tiếp khách đến liên hệ công tác: sau 15 phút đầu giờ mỗi buổi.

                    c) Giờ học và lên lớp của viên chức: theo Thời khóa biểu của nhà trường.

        Điều 2. Mọi người khi vào khu vực của Trường phải mang thẻ và để xe đúng nơi quy định. Trang phục gọn gàng, lịch sự;

        Điều 3. Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không xả rác, không viết, vẽ lên tường, bàn ghế và cá trang thiết bị khác;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm....

 
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng của Trường ĐH An Giang năm 2016
Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 08:59

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 09/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

Phòng chống tham nhũng của Trường đại học An Giang năm 2016

_______________________

        Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020;

        Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng ngày 04/08/2007. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

        Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quyết định ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 02:53

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 489/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang

___________________________

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ.UB.TC, ngày 02/03/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/12/2013 của Chú tịch UBND tình An Giang về việc triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013-2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị,

Đọc thêm...
 
Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 02:34

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 420/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy

và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang

___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra và công tác pháp chế năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHAG ngày 18/12/2013 ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số  419/QĐ-ĐHAG ngày  24/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang,

Đọc thêm...
 
Đề nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:24

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_______

Số: 289/ĐHAG

V/v đề nghị góp ý dự thảo

Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

An giang, ngày 11 tháng 08 năm 2015Kính gửi: Các Trưởng đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc BGH)


Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 05/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (Ông Đinh Công Minh) trong Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh An Giang (tổ chức vào ngày 11/8/2015);

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 1 2 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 2

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon