Trang chủ
 
Kế hoạch, công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 01:26

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 75A/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2019


KẾ HOẠCH

Công tác thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012); Luật Phòng, chống tham nhũng (số 36/2018/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 00:53

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1410/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2018


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Căn cứ vào Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số: 2076/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Công văn số: 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 của Bộ tư pháp;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 07:08

Tệp đính kèm:


ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH AN GIANG

____

Số: 964/UBBD-TH

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2018Kính gửi:

                - Các sở, ban, ngành tỉnh;

                - Các đon vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

                - UBND các huyện, thị xã, thành phố.             

Thực hiện Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp suất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với CSGDĐH, trường SP
Thứ sáu, 05 Tháng 10 2018 01:00

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 4359/BGDĐT-TTr

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với CSGDĐH, trường SP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018Kính gửi: Cơ sở giáo dục đại học, trường sự phạm             

Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục: căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức  và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trunh cấp chuyên nghiệp; căn cứ chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/08/2018 của Bộ trường Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếụ năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2018-2019 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi chung là trường) như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị
Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 07:50

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

____

Số: 652/HĐPH

V/v phát động cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2018
Kính gửi:

                - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                - Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình An Giang

                - Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh

Thực hiện kết hoạch số 79/KH-HĐPH ngày 04/06/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (Hội đồng) về việc tổ chức Cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tình An Giang, Hội đồng đề nghị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh tổ chức thực hiện:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 02:03

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 454/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)

Căn cứ Luật Phố biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp  luật;

Thực hiện Công văn số: 318/HĐPH-STP ngày 29/3/2018 về việc triển khai các văn bản tại Hội nghịc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới (đợt 1/2018) của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh;

Trường Đại học An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho viên chức, nhân viên trong Trường tìm hiểu các văn bản luật mới như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 3 / 24

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon