Trang chủ
 
Hướng dẫn năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 08:02

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 3825/BGDĐT-PC

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021Kính gửi:  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm             

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với đại dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDĐH năm học 2021-2022
Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 06:58

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 4499/BGDĐT-GDĐH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021Kính gửi: - Các đại học, học viện, trường đại học;

- Các trường cao đẳng sư phạm.             

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới GDĐH và tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: vừa đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các  nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với đại dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo và Kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Thông báo số 925/TB-BGDĐT nga2t 15/9/2021, Bộ GDĐT đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với CSGDĐH, trường CĐSP
Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 01:23

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 4555/BGDĐT-TTr

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với CSGDĐH, trường CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021Kính gửi: Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm             

Ngày 03/9/2021, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các  nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Bộ GDĐT có Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với đại dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐTngày 28/4/2020 của Bộ trường Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 5 / 60

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon