Trang chủ
 
Kế hoạch thanh tra chuyên môn năm học 2019-2020
Thứ năm, 09 Tháng 7 2020 06:39

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

 năm học 2019-2020 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 1020/QĐ-ĐHAG ngày 8/7/2020 của Hiệu trưởng)

______________

Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian

(giờ, ngày)                       

Địa điểm Nội dung công việc/

Nhóm thanh tra và đơn vị được thanh tra

Thứ Ba, 08h

7/7/2020
P. TTPC   Họp Đoàn TT, sinh hoạt quy chế thanh tra, phân công công việc chuẩn bị công tác TT cho các Nhóm

Thứ Năm,08h

9/7/2020
VP. BM GDQP   Nhóm 1 thanh tra BM GD Quốc phòng

Thứ Năm,14h

9/7/2020
VP. BM GD Thể chất   Nhóm 2 thanh tra BM GD Thể chất

Thứ Sáu, 08h  

10/7/2020
V.P K. KTCNMT   Nhóm 2 thanh tra Khoa KTCNMT

Thứ Sáu,14h 

10/7/2020

VP. K. Văn hóa Nghệ thuật   Nhóm 1 thanh tra Khoa Du lịch và VHNT

Thứ Hai, 14h

13/7/2020
VP. K. Ngoại ngữ   Nhóm 2 thanh tra Khoa Ngoại Ngữ

Thứ Ba, 08h

14/7/2020
VP. K. Luật và KHCT   Nhóm 1 thanh tra Khoa Luật và KHCT

Thứ Ba, 14h

14/7/2020
VP. K. NN&TNTN   Nhóm 2 thanh tra Khoa NN & TNTN 

Thứ Tư, 08h  

15/7/2020
VP. K. CNTT   Nhóm 1 thanh tra Khoa CNTT

Thứ Tư, 14h

15/7/2020
VP. K Sư phạm   Nhóm 2 thanh tra Khoa Sư phạm

Thứ Năm, 08h

16/7/2020

VP. K.Kinh tế & QTKD   Nhóm 1 thanh tra Khoa Kinh tế & QTKD

Thứ Năm, 14h

16/7/2020
P. TTPC  Tập hợp các báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), nhận thông tin phản hồi. Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo thanh tra chung từ kết quả Báo cáo của hai Nhóm
Từ 17/7/2020 - 20/7/2020 P. TTPC   Hoàn thiện báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), hoàn chỉnh, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình báo cáo kết quả thanh tra với Ban Giám hiệu


 
Điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GDĐT
Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 00:59

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1849/QĐ-BGDĐT _________________________


Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020


Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ:

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp 2020 của Bộ GDĐT
Thứ ba, 07 Tháng 7 2020 09:07

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2304/BGDĐT-TTr _________________________

V/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

                      Kính gửi: 

- Các sở giáo dục và đào tạo

          - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng


Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) (Quy chế thi); Công văn số 2115/BGDĐT-QLCT ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Công văn số 2115), Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 6 / 52

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon