Trang chủ
 
Thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ trong năm học 2017-2018 đối với CSGDĐH, trường SP
Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017 09:25

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 403/BGDĐT-TTr

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ trong năm học 2017-2018 đối với CSGDĐH, trường SP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

 

                        Kính gửi: Cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm

Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 ngành giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2017 - 2018 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi chung là trường) như sau:


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017
Thứ tư, 09 Tháng 8 2017 08:32

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP

_______

Số: 950/STP-PBGDPL

V/v hưởng ứng cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

 

                        Kính gửi:

                                        - Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                                        - Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

                                        - Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

           Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017; Công văn số 2678/BTP-PBGDPL ngày 02/08/2017 của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017 (Cuộc thi);

           Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó)

           Thời gian thi được tổ chức từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017, bao gồm 4 đợt thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quyết định về ban hành kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn năm học 2016-2017 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban giám hiệu
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 02:15

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1268/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo,

công tác chuyên môn năm học 2016-2017 tại các khoa, bộ môn

trực thuộc Ban Giám hiệu

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” được ban hành theo Quyêt định số 1250/QĐ-UBND, ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Thông tư số 51/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp”;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2016- 2017 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Lịch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn cuối năm 2016-2017
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 02:02

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

cuối năm 2016-2017 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 1268/QĐ-ĐHAG ngày 14/6/2017 của Hiệu trưởng)

______________

4. Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian

(giờ, ngày)

Địa điểm Nội dung công việc/

Nhóm thanh tra và đơn vị được thanh tra

Thứ Hai, 14 giờ

03/7/2017
P. TTPC   Họp Đoàn TT, sinh hoạt quy chế thanh tra, phân công công việc chuẩn bị công tác TT cho các Nhóm

Thứ Ba, 08 giờ

04/7/2017
VP. BM GDQP   Nhóm 1 thanh tra BM GD Quốc phòng

Thứ Ba, 08 giờ

04/7/2017
VP. BM GD Thể chất   Nhóm 2 thanh tra BM GD Thể chất

Thứ Ba, 14 giờ 

04/7/2017
V.P K. KTCNMT   Nhóm 2 thanh tra K. KTCNMT

Thứ Tư, 08 giờ

05/7/2017
VP. K. Văn hóa Nghệ thuật   Nhóm 1 thanh tra K .VHNT

Thứ Tư, 14 giờ

05/7/2017
VP. K. Sư phạm   Nhóm 2 thanh tra K. Sư phạm

Thứ Năm, 08 giờ

06/7/2017
VP. K. Lý luận Chính trị   Nhóm 1 thanh tra K. LLCT

Thứ Năm, 14 giờ

06/7/2017
VP. K. Kinh tế &QTKD   Nhóm 2 thanh tra K. Kinh tế&QTKD

Thứ Sáu, 08 giờ 

07/7/2017
VP. K. NN&TNTN   Nhóm 1 thanh tra K. NN&TNTN

Thứ Sáu, 14 giờ

07/7/2017
VP. K .Ngoại ngữ   Nhóm 2 thanh tra K. Ngoại ngữ
Từ 08-12/7/2017 P. TTPC   Tổng hợp các thông tin, dự thảo các Báo cáo của Nhóm thanh tra gửi về (qua email) cho thành viên Đoàn Thanh tra

Thứ Năm, 14 giờ

13/7/2017
P. TTPC   Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo thanh tra chung từ kết quả Báo cáo của hai Nhóm
Từ 14/7/2017 - 18/7/2017 P. TTPC   Hoàn thiện báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), hoàn chỉnh, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình Ban Giám hiệu


 
Tìm hiểu pháp luật về phóng, chống ma túy 2017
Thứ tư, 17 Tháng 5 2017 07:22

Tệp đính kèm:

THỂ LỆ CUỘC THI

"Tìm hiểu Pháp luật về phòng, chống ma túy 2017"

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 18/KH-BCĐ-CAT-PC47, ngày 11/03/2017)

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

    Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh. Khuyến khích người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tình tham gia cuộc thi.

Lưu ý: Các thành viên trong Ban tổ chức, Ban chấm thi và các cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia cuộc thi này.

II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

    1. Giải tập thể: Tặng các tập thể đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, công ty, xí nghiệp có thành tích phát động rộng rãi trong nội bộ, hình thức phát động đa dạng, phong phú, thu hút nhiều lượt tham gia, có tổng số bài tham gia dự thi có chất lượng bao gồm: giấy khen của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng:

     - 01 giải nhất, trị giá: 3.000.000đ
     - 02 giài nhì, trị giá mỗi giải:

2.000.000đ

     - 03 giải ba, trị giá mỗi giải: 1.500.000đ
     - 05 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 900.000đ

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch về việc dự thi Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015
Thứ sáu, 23 Tháng 12 2016 03:43

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 213/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc tham dự cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015

_____

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự; Kế hoạch số 74/KH-HĐPH ngày 15/8/2016 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh An Giang và Thể lệ số 1149/TL-BTC ngày 01/11/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi;

Thực hiện Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục, trong đó có tổ chức phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015;

Thực hiện Công văn số 402/LĐLĐ ngày 05/9/2016 của Liên Đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” và Công văn số 1171/HĐPHPBGDPL-STP ngày 08/11/2016 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về việc phát động cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh An Giang;  

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 4 / 24

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon