Trang chủ
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cùa ngành Giáo dục
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:12

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 _______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/KH-BGDĐT ________________________________


Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

CỦA NGÀNH GIÁO DỤC


           
Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án " Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 (Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

           Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức TTPC trong ĐHQG-HCM
Thứ ba, 06 Tháng 10 2020 00:59

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 412/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra - pháp chế trong ĐHQG-HCM 


 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Công văn hướng dẫn công tác thanh tra - pháp chế năm học 2020-2021 ĐHQG-HCM
Thứ hai, 05 Tháng 10 2020 08:53

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________  __________________________

Số: 1786/ĐHQG-TTPC

Tp.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn công tác thanh tra,  
pháp chế năm học 2020-2021  
trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM  
 
Kính gửi:   Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM


Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra - pháp chế trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHQG ngày 13/5/2015, ĐHQG-HCM hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác thanh tra, pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 7 / 55

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon