Trang chủ
 
Luật Giáo dục 2019
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 09:31

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 43/2019/QH14 _________________________

LUẬT

GIÁO DỤC


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Luật Giáo dục sửa đổi 2018
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 09:19

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 34/2018/QH14 _________________________

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11
Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 08:14


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 7 / 57

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon