Trang chủ
 
Dự thảo Luật dân quân tự vệ sửa đổi, bổ sung năm 2019
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:58

Tệp đính kèm:


(Dự thảo trong Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ.


Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm đối với dân quân tự vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Luật dân quân tự vệ
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:39

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____ ________________________________

Số: 43/2009/QH12

 


LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Luật giáo dục 2019
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:17

Tệp đính kèm:QUỐC HỘI

____

Luật số: 43/2019/QH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019


LUẬT GIÁO DỤC

Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 7 / 47

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon