Trang chủ
 
Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Thứ tư, 03 Tháng 6 2020 02:18

Tệp đính kèm:


CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/2020/NĐ-CP _________________________


Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

Về vị trí việc làm và biên chế công chức

________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vu;

Chính phủ ban hành Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Nghị định về công tác văn thư
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 06:58

Tệp đính kèm:


CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/2020/NĐ-CP _________________________


Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vu;

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư.

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quyết định Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 06:40

Tệp đính kèm:


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 588/QĐ-TTg _________________________


Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT "CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MỨC SINH PHÙ HỢP CÁC VÙNG, ĐỐI TƯỢNG ĐẾN NĂM 2030"

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 7 / 52

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon