Trang chủ
 
Kế hoạch, công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 01:26

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 75A/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2019


KẾ HOẠCH

Công tác thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012); Luật Phòng, chống tham nhũng (số 36/2018/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 00:53

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1410/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2018


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Căn cứ vào Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số: 2076/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Công văn số: 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 của Bộ tư pháp;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 07:08

Tệp đính kèm:


ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH AN GIANG

____

Số: 964/UBBD-TH

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2018Kính gửi:

                - Các sở, ban, ngành tỉnh;

                - Các đon vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

                - UBND các huyện, thị xã, thành phố.             

Thực hiện Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp suất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 8 / 47

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon