Trang chủ
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với CSGDĐH, trường SP
Thứ sáu, 05 Tháng 10 2018 01:00

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 4359/BGDĐT-TTr

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với CSGDĐH, trường SP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018Kính gửi: Cơ sở giáo dục đại học, trường sự phạm             

Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục: căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức  và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trunh cấp chuyên nghiệp; căn cứ chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/08/2018 của Bộ trường Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếụ năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2018-2019 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi chung là trường) như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị
Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 07:50

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

____

Số: 652/HĐPH

V/v phát động cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2018
Kính gửi:

                - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                - Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình An Giang

                - Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh

Thực hiện kết hoạch số 79/KH-HĐPH ngày 04/06/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (Hội đồng) về việc tổ chức Cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tình An Giang, Hội đồng đề nghị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh tổ chức thực hiện:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 02:03

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 454/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)

Căn cứ Luật Phố biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp  luật;

Thực hiện Công văn số: 318/HĐPH-STP ngày 29/3/2018 về việc triển khai các văn bản tại Hội nghịc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới (đợt 1/2018) của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh;

Trường Đại học An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho viên chức, nhân viên trong Trường tìm hiểu các văn bản luật mới như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 9 / 47

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon