Trang chủ
 
Công văn hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:49

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
___________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 __________________________

Số: 3747/BGDĐT-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế  
 
Kính gửi:

           - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

           - Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quyết định về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2020
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:31

Tệp đính kèm:


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1521/QĐ-TTg _________________________


Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chín phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cùa ngành Giáo dục
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:12

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 _______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/KH-BGDĐT ________________________________


Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

CỦA NGÀNH GIÁO DỤC


           
Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án " Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 (Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

           Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 9 / 57

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon