Trang chủ
 
Quyết định Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 06:40

Tệp đính kèm:


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 588/QĐ-TTg _________________________


Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT "CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MỨC SINH PHÙ HỢP CÁC VÙNG, ĐỐI TƯỢNG ĐẾN NĂM 2030"

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 03:09

Tệp đính kèm:


CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99/2019/NĐ-CP _________________________


Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 02:27

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1048/CT-BGDĐT _________________________


Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THANH TRA GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ TỰ CHỦ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

__________________

Ngày 20/12/2016 Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT, công tác thanh tra tra giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực: đội ngũ thanh tra giáo dục các cấp tiếp tục được kiện toàn, bổ sung; hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo được tăng cường; kịp thời phát hiện những vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần củng cố nề nếp, kỷ cương trong hoạt động giáo dục.

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 10 / 54

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon