Trang chủ
 
Luật tố tụng dân sự
Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 01:59

Tệp đính kèm: download


QUỐC HỘI

____

Luật số: 92/2015/QH13

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

BỘ LUẬT

TỐ TỤNG DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng dân sự

PHẦN THỨC NHẤT

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tụckhởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, khinh doanh, thương mại, lao động(sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự)...

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

Save

Save

Save

Save

 
Luật dân sự
Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 01:28

Tệp đính kèm: download


QUỐC HỘI

____

Luật số: 91/2015/QH13

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

BỘ LUẬT

DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự

PHẦN THỨC NHẤT

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tư chịu trách nhiệm (sau dây gọi chung là quan hệ dân sự).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

Save

Save

Save

Save

Save

 
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 02:37

Tệp đính kèm: download


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 2483/BGDĐT-TTr

V/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia

 năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

 

            Kính gửi:

                        - Các sở giáo dục và đào tạo;

                        - Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng;

                        - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

    Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngáyy/10/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2016, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT(gọi là quy chế thi THPT quốc gia).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Phổ biến nội dung Nghị định 20/2016
Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 02:21

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP

____

Số: 436/STP-QLXLVPHC&TDTHPL

V/v phổ biến nội dung Nghị định

20/2016/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2016              Kính gửi:

                          - Tòa án nhân dân cấp huyện;

                          - Ủy ban nhân dân cấp huyện;

                          - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

                          - Phòng Tư pháp cấp huyện.

    Ngày 30/03/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch về việc học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên và sinh viên trong Trường ĐHAG
Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 02:25

Tệp đính kèm: download

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 57/KH-ĐHAG và 58/KH-ĐHAG ngày 12/4/2016 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên, sinh viên trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Các viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Vào 02 buổi (chiều thứ Năm ngày 21/4/2016 hoặc sáng thứ Sáu 22/4/2016) với cùng nội dung học tập để viên chức, nhân viên của Trường có thể sắp sếp tham dự một buổi theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị.

            - Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h;

            - Buổi chiều bắt đầu từ 13h30 đến 17h.

    Địa điềm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân;

            - Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

            - Luật Bảo hiểm Xã hội.

Đọc thêm...
 
Nội quy trường Đại học An Giang
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 03:26

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

   

NỘI QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-ĐHAG ngày 18 tháng 12 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)

_________________

        Điều 1. a) Giời làm việc hành chính (kể cả sáng thứ bảy)

                    - Buổi sáng: từ 7 giờ 15 đến 11 giờ 00;

                    - Buổi chiều: từ 13 giờ 15 đến 16 giờ 45.

                    b) Giờ tiếp khách đến liên hệ công tác: sau 15 phút đầu giờ mỗi buổi.

                    c) Giờ học và lên lớp của viên chức: theo Thời khóa biểu của nhà trường.

        Điều 2. Mọi người khi vào khu vực của Trường phải mang thẻ và để xe đúng nơi quy định. Trang phục gọn gàng, lịch sự;

        Điều 3. Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không xả rác, không viết, vẽ lên tường, bàn ghế và cá trang thiết bị khác;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm....

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 6 / 24

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon