Trang chủ
 
Kế hoạch tổ chức hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày Pháp luật"
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 03:33

Tệp đính kèm:


LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐHQG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
__________________ ________________________________

Số: 204/ CĐ-ĐHQG

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI "CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

Ban Thanh tra Pháp chế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-Tp.HCM).

- Đường link: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem  

- Thời gian thi:

+ 00g00 ngày 21/10/2019 đến 24g00 ngày 22/10/2019: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Viện Môi trường và Tài nguyên.

+ 00g00 ngày 23/10/2019 đến 24g00 ngày 24/10/2019 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học An Giang.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với CSGDĐH, trường sư phạm
Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 02:08

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 _______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4053/BGDĐT-PC ________________________________

V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với CSGDĐH, trường SP

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019


        Kính gửi: 

 
     - Cơ sở giáo dục đại học;
     - Trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm;


Căn cứ Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây viết tắt là Luật GDĐH); Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ vế tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của BỘ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trường Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đậy gọi chung là trường) như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 01:25

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 _______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4201/BGDĐT-PC ________________________________

V/v: hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2019


        Kính gửi: 

 
     - Các sở giáo dục và đào tạo;
     - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
     - Các cơ sở giáo dục đại học


Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị Định số 55/2011/NĐ-CP), Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế như sau;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo Cuối»

Trang 11 / 52

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon